Jdi na obsah Jdi na menu

Výchovně vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu – zaměření školy

Hlavní zaměření naší mateřské školy pro příští léta je a bude křesťanská výchova. Tou nerozumíme pouze víru v Boha, ale vštěpování od malička dětem morální hodnoty, to znamená vést je k ochotě, lásce k bližním, lásce k přírodě, pravdomluvnosti, skromnosti, schopnosti vzájemně si pomáhat, mít čas pro toho druhého. Tohle všechno jsou základy křesťanství.

Výchova v mateřské škole musí být vždy v souladu s výchovou v rodině. Obě musí mít hlavní cíl - vychovat DOBRÉHO ČLOVĚKA.

V mateřské škole musí mít výchova na zřeteli tři základní postoje:

                        VÍRU                       NADĚJI                    LÁSKU

Celá výchova je vlastně vztah. Vztah k Bohu, k člověku, sám k sobě,
k přírodě, k hračce.

Již malé dítě se má učit přijímat i dávat - pomáhat při oblékání. Úklidu hraček, rozdělit se o sladkost. Celý život je potřeba učit se lásce k druhým a v lásce žít. Nemohu nevzpomenout úryvek listu apoštola Pavla Korinťanům:

 

,, Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl bych lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a pro druhého do ohně skočil, ale neměl při tom lásku, nic mi to neprospěje. Láska je shovívavá, dobrosrdečná, láska nezávidí, láska se nevychloubá, nepyšní, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se. Když lidé žijí podle
pravdy …"

 

,,Výchova v mateřské škole s křesťanským má být viděna jako pomoc dítěti:

1)      k nalezení sebe sama (svého já)

2)      k zapojení do skupiny (společnost)

3)      k nalezení smyslu života (Bůh)

Pedagogická práce musí vycházet ze stavu vědeckých výzkumů.

Sociální práce mateřské školy se má obracet na rodiny neúplné, rodiny sociálně slabé, rodiny s pracující matkou, rodiny s mnoha dětmi a jiné se zvláštními potřebami.

Pastorální úkoly jsou plněny, jestliže se křesťanské základy a vyjádření víry v mateřské škole vědomě podporují.

Křesťansky orientovaným rodičům nabízí křesťanská mateřská škola jistotu, že jejich děti budou vychovány v duchu doma platných hodnot, tedy jejich výchova bude doplňovat výchovu rodinnou.

K tomu nestačí jen náboženská výchova jako taková. Víra se musí také prožívat a cvičit, někdy přímo (modlitbou, provázením církevním rokem), jindy nepřímo (chováním učitelky a aktivním zapojením mateřské školy do církevního života …) "
Blanka Jeřábková - Křesťanská výchova jako nabídka církve

 

Zaměření naší mateřské školy
vést děti k citové jistotě a důvěře jakožto základu sebejistoty, k vnímavosti a celkovému rozvoji lidské osobnosti, orientovat se ve víře, naději a lásce, otevřít se pro druhého, vychovávat k rozlišování hodnot rozvíjet kreativní schopnosti, fantazii a hravost, upřesnění vnímání experimentování s materiálem, seznamování s uměním

Vzdělávací obsah 
vychází ze vzdělávacích oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání


    Systém vzdělávacích cílů

 

 

Záměry

 

Výstupy

 

 

 

V  obecné úrovni

 

RÁMCOVÉ CÍLE

 

1.      Rozvíjet dítě, jeho učení a    poznání

2.     Osvojení hodnot

3.     Získání osobnostních postojů

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 

1.      Kompetence k učení

2.      Kompetence k řešení problémů

3.      Kompetence komunikativní

4.      Kompetence sociální a per    sociální

5.      Kompetence činnostní a  občanské

V úrovni oblastní

 

DÍLČÍ CÍLE V OBLASTECH

 

1.        Biologické

2.        Psychologické

3.        Interpersonální

4.        Sociálně-kulturní

5.        Enviromentální

 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY (dílčí poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje v oblastech)

1.        Biologické

2.        Psychologické

3.        Interpersonální

4.        Sociálně-kulturní

5.        Enviromentální

 

 

Pro etapu předškolního vzdělávání  mohou být vytvářeny základy klíčových kompetencí důležité pro příznivý rozvoj  a vzdělávání dítěte.

Za klíčové jsou považovány tyto kompetence:

1.      Kompetence k učení

2.      Kompetence k řešení problémů

3.      Kompetence komunikativní

4.      Kompetence sociální a per sociální

5.      Kompetence činnostní a občanské

 

Předpokládá se, že pro dítě, které ukončuje předškolní vzdělávání, mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni.
 

Kompetence k učení:

dítě

soustředěně pozoruje, zkoumá , objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a při tom užívá jednoduché pojmy, znaky a symboly
má elementární poznatky o světě lidí, kultury , přírody i techniky, který dítě obklopuje, orientuje se v řádu a v prostředí, ve kterém žije
klade otázky a hledá na ně odpověď, všímá si, co se kolem děje, poznává, co se může naučit, raduje se, když něco samo dokázalo a zvládlo
učí se nejen spontánně, ale i vědomě, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle pokynů a instrukcí a je schopno dobrat se k výsledkům
odhaduje své síly, učí se hodnotit své pokroky a oceňovat výkony druhých
pokud se mu dostává uznání, učí se s chutí


Kompetence k řešení problémů :

dítě

si všímá dění i problémů ve svém okolí a dokáže na ně přirozenou motivací reagovat
řeší problémy, na které stačí, náročnější problémy řeší s pomocí dospělého
problémy řeší na základě zkušeností, postupuje na základě pokusu a omylu, experimentuje a zkouší nová řešení problémů a situací, při tom využívá své dosavadní zkušenosti, svou fantazii a představivost
zpřesňuje početní představy, užívá číselné a matematické pojmy
dokáže volit mezi řešeními, které vede k cíli a mezi řešeními, které není funkční a k cíli nevede
chápe, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, uvědomuje si, že včasné řešení problému je výhodou, nebojí se chybovat, pokud za snahu nebo úspěch najde ocenění


Kompetence komunikativní :

dítě

ovládá řeč, vhodně formuluje věty, samo vyjadřuje své myšlenky, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
dokáže sdělit své prožitky, pocity a nálady různými prostředky - řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými
domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé  symboly, rozumí jejich funkci a významu
bez zábran a ostychu komunikuje s dětmi i dospělými a chápe, že být komunikativní a aktivní je výhodou
ovládá dovednosti, které předchází čtení a psaní
průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji užívá k dokonalejší komunikaci se svým okolím
dokáže využít komunikativní a informativní prostředky, se kterými se setkává - knížky, telefon, encyklopedie, počítač, apod.
ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možné se je naučit - má vytvořeny předpoklady k učení cizích jazyků


Kompetence sociální a per sociální:

dítě

samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit a vyjádřit svůj názor
uvědomuje si, že za své jednání nese důsledky
dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, vnímá nespravedlnost, ubližování. Agresivitu či lhostejnost
se dokáže prosadit, ale i podřídit  ve skupině, uplatňuje základní společenské návyky a pravidla, je schopné respektovat druhé, vyjednávat a přijímat kompromisy
při setkání s neznámými lidmi dokáže odmítnout komunikaci či chování, které je mu nepříjemné
je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
chápe nespravedlnost, ubližování, ponižování, agresivitu a dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování


Kompetence činnostní a občanské:

dítě

se učí plánovat a organizovat svoje činnosti a hry
dokáže poznat a využívat  svoje silné a slabé stránky
chápe, že svobodně může rozhodovat o tom, co udělá, ale že za své rozhodnutí taky odpovídá
má smysl pro povinnost ve hře, v práci i v učení, k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně, váží si práce druhých
spoluvytváří pravidla mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých


Rámcový obsah - vychází ze specifických vývojových potřeb dětí. Respektuje sociální emocionální a individuální potřeby dětí předškolního věku, protože co dítě v tomto věku prožije, je trvalé.

Dnešní doba potřebuje  lidi, kteří jsou si vědomi své vlastní ceny, a proto klademe důraz na víru v sebe, na  pozitivní vztah mezi učitelkou a dítětem, vztah mezi kamarády, vztah k Pánu Bohu, přírodě, lidem kolem nás.

 

 Cíle a záměry všeobecné

- osvojení si základů křesťanských hodnot, na nichž je založena společnost

- rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

 - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 
  osobnost působící ve svém okolí

 - používání aktivního logického myšlení při řešení problémů

 - získání souboru poznatků ve vzájemných vazbách

- rozvíjet zpětnou vazbu - dítě - učitelka.