Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výchovně vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu – zaměření školy

 

 

   Výchovně vzdělávací program MŠ Brno, Horní 16.

 

Hlavní zaměření naší mateřské školy pro příští léta je a bude křesťanská výchova. Tou nerozumíme pouze víru v Boha, ale vštěpování od malička dětem morální hodnoty, to znamená vést je k ochotě, lásce k bližním, lásce k přírodě, pravdomluvnosti, skromnosti, schopnosti vzájemně si pomáhat, mít čas pro toho druhého. Tohle všechno jsou základy křesťanství.

Výchova v mateřské škole musí být vždy v souladu s výchovou v rodině. Obě musí mít hlavní cíl - vychovat DOBRÉHO ČLOVĚKA.

V mateřské škole musí mít výchova na zřeteli tři základní postoje:

                        VÍRU                       NADĚJI                    LÁSKU

Celá výchova je vlastně vztah. Vztah k Bohu, k člověku, sám k sobě,
k přírodě, k hračce.

Již malé dítě se má učit přijímat i dávat - pomáhat při oblékání. Úklidu hraček, rozdělit se o sladkost. Celý život je potřeba učit se lásce k druhým a v lásce žít. Nemohu nevzpomenout úryvek listu apoštola Pavla Korinťanům:

 

,, Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl bych lásku, nejsem nic.A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a pro druhého do ohně skočil, ale neměl při tom lásku, nic mi to neprospěje. Láska je shovívavá, dobrosrdečná, láska nezávidí, láska se nevychloubá, nepyšní, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se. Když lidé žijí podle pravdy …"

 

,,Výchova v křesťanské mateřské škole má být viděna jako pomoc dítěti:

1)      k nalezení sebe sama (svého já)

2)      k zapojení do skupiny (společnost)

3)      k nalezení smyslu života (Bůh)

Pedagogická práce musí vycházet ze stavu vědeckých výzkumů.

Sociální práce mateřské školy se má obracet na rodiny neúplné, rodiny sociálně slabé, rodiny s pracující matkou, rodiny s mnoha dětmi a jiné se zvláštními potřebami.

Pastorální úkoly jsou plněny, jestliže se křesťanské základy a vyjádření víry v mateřské škole vědomě podporují.

Křesťansky orientovaným rodičům nabízí křesťanská mateřská škola jistotu, že jejich děti budou vychovány v duchu doma platných hodnot, tedy jejich výchova bude doplňovat výchovu rodinnou.

K tomu nestačí jen náboženská výchova jako taková. Víra se musí také prožívat a cvičit, někdy přímo (modlitbou, provázením církevním rokem), jindy nepřímo (chováním učitelky a aktivním zapojením mateřské školy do církevního života …) "

Blanka Jeřábková - Křesťanská       výchova jako nabídka církve

 

 

 

 

 

 

Zaměření naší mateřské školy

 • vést děti k citové jistotě a důvěře jakožto základu sebejistoty, k vnímavosti a celkovému rozvoji lidské osobnosti, orientovat se ve víře, naději a lásce, otevřít se pro druhého, vychovávat k rozlišování hodnot
 • rozvíjet kreativní schopnosti, fantazii a hravost, upřesnění vnímání experimentování s materiálem, seznamování s uměním

 

 

 

Vzdělávací obsah

vychází ze vzdělávacích oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

 

 

Systém vzdělávacích cílů

 

 

 

Záměry

 

Výstupy

 

 

 

V  obecné úrovni

 

RÁMCOVÉ CÍLE

 

1.      Rozvíjet dítě, jeho učení a    poznání

2.     Osvojení hodnot

3.     Získání osobnostních postojů

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 

1.      Kompetence k učení

2.      Kompetence k řešení problémů

3.      Kompetence komunikativní

4.      Kompetence sociální a per    sociální

5.      Kompetence činnostní a  občanské

V úrovni oblastní

 

DÍLČÍ CÍLE V OBLASTECH

 

1.        Biologické

2.        Psychologické

3.        Interpersonální

4.        Sociálně-kulturní

5.        Enviromentální

 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY (dílčí poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje v oblastech)

1.        Biologické

2.        Psychologické

3.        Interpersonální

4.        Sociálně-kulturní

5.        Enviromentální

 

 

 

 

Pro etapu předškolního vzdělávání  mohou být vytvářeny základy klíčových kompetencí důležité pro příznivý rozvoj  a vzdělávání dítěte.

Za klíčové jsou považovány tyto kompetence:

1.      Kompetence k učení

2.      Kompetence k řešení problémů

3.      Kompetence komunikativní

4.      Kompetence sociální a per sociální

5.      Kompetence činnostní a občanské

 

Předpokládá se, že pro dítě, které ukončuje předškolní vzdělávání, mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni.

 

 

Kompetence k učení :

dítě

 • soustředěně pozoruje, zkoumá , objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a při tom užívá jednoduché pojmy, znaky a symboly
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury , přírody i techniky, který dítě obklopuje, orientuje se v řádu a v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpověď, všímá si, co se kolem děje, poznává, co se může naučit, raduje se, když něco samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle pokynů a instrukcí a je schopno dobrat se k výsledkům
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit své pokroky a oceňovat výkony druhých
 • pokud se mu dostává uznání, učí se s chutí

 

 

 

Kompetence k řešení problémů :

 

dítě

 • si všímá dění i problémů ve svém okolí a dokáže na ně přirozenou motivací reagovat
 • řeší problémy, na které stačí, náročnější problémy řeší s pomocí dospělého
 • problémy řeší na základě zkušeností, postupuje na základě pokusu a omylu, experimentuje a zkouší nová řešení problémů a situací, při tom využívá své dosavadní zkušenosti, svou fantazii a představivost
 • zpřesňuje početní představy, užívá číselné a matematické pojmy
 • dokáže volit mezi řešeními, které vede k cíli a mezi řešeními, které není funkční a k cíli nevede
 • chápe, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, uvědomuje si, že včasné řešení problému je výhodou, nebojí se chybovat, pokud za snahu nebo úspěch najde ocenění

 

 

Kompetence komunikativní :

dítě

 • ovládá řeč, vhodně formuluje věty, samo vyjadřuje své myšlenky, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže sdělit své prožitky, pocity a nálady různými prostředky - řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé  symboly, rozumí jejich funkci a významu
 • bez zábran a ostychu komunikuje s dětmi i dospělými a chápe, že být komunikativní a aktivní je výhodou
 • ovládá dovednosti, které předchází čtení a psaní
 • průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji užívá k dokonalejší komunikaci se svým okolím
 • dokáže využít komunikativní a informativní prostředky, se kterými se setkává - knížky, telefon, encyklopedie, počítač, apod.
 • ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možné se je naučit - má vytvořeny předpoklady k učení cizích jazyků

 

 

Kompetence sociální a per sociální:

dítě

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit a vyjádřit svůj názor
 • uvědomuje si, že za své jednání nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, vnímá nespravedlnost, ubližování. Agresivitu či lhostejnost
 • se dokáže prosadit, ale i podřídit  ve skupině, uplatňuje základní společenské návyky a pravidla, je schopné respektovat druhé, vyjednávat a přijímat kompromisy
 • při setkání s neznámými lidmi dokáže odmítnout komunikaci či chování, které je mu nepříjemné
 • je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
 • chápe nespravedlnost, ubližování, ponižování, agresivitu a dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěteponižování a ubližování

 

 

Kompetence činnostní a občanské:

dítě

 • se učí plánovat a organizovat svoje činnosti a hry
 • dokáže poznat a využívat  svoje silné a slabé stránky
 • chápe, že svobodně může rozhodovat o tom, co udělá, ale že za své rozhodnutí taky odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, v práci i v učení, k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně, váží si práce druhých
 • spoluvytváří pravidla mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

 

Rámcový obsah - vychází ze specifických vývojových potřeb dětí. Respektuje sociální emocionální a individuální potřeby dětí předškolního věku, protože co dítě v tomto věku prožije, je trvalé.

Dnešní doba potřebuje  lidi, kteří jsou si vědomi své vlastní ceny, a proto klademe důraz na víru v sebe, na  pozitivní vztah mezi učitelkou a dítětem, vztah mezi kamarády, vztah k Pánu Bohu, přírodě, lidem kolem nás.

 

 Cíle a záměry všeobecné

- osvojení si základů křesťanských hodnot, na nichž je založena

         společnost

 

- rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

 

      - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako

         samostatná osobnost působící ve svém okolí

            - používání aktivního logického myšlení při řešení problémů

            - získání souboru poznatků ve vzájemných vazbách

- rozvíjet zpětnou vazbu - dítě - učitelka.